E-TJÄNST PRODUCENTANSVAR

Information om personuppgiftsbehandling producentansvar

Personuppgiftsansvarig

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler.

När du vill komma i kontakt med Naturvårdsverket angående behandlingen av dina personuppgifter kan du använda följande kontaktuppgifter:

Frågor rörande personuppgiftsbehandlingen skickas till:
Postadress: Naturvårdsverket, att. Registrator, 106 48 Stockholm eller med e-post:
registrator@naturvardsverket.se
Telefon växel: 010-698 10 00

Frågor till Naturvårdsverkets dataskyddsombud:
Postadress: Naturvårdsverket, att. Dataskyddsombud, 106 48 Stockholmeller med e-post:
dataskyddsombud@naturvardsverket.seÄndamål och rättslig grund för behandlingen

När Naturvårdsverket fullgör sina uppgifter enligt förordningarna rörande producentansvar behandlar verket personuppgifter för att:
• handlägga anmälan och rapportering för producentansvar, kommunicera med kontaktpersoner samt föra ett register över producenter
• föra register över ej anmälda producenter inför tillsyn av producentansvar
• publicera lista över producenter på Naturvårdsverkets webbplats i syfte att allmänheten m.fl. ska kunna ta del av aktuella registrerade producenter
• godkänna ansökningar från producentansvarsorganisationer (PRO)

Behandling sker enligt den rättsliga grunden fullgörande av rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c dataskyddsförordningen.1
• tilldela behörighet till e-tjänst för rapportering av producentansvar i producentansvarsregistret

Behandling sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.
• handlägga anmälningar från system för återanvändning och återvinning
• utöva och handlägga tillsyn över producentansvar, samt
• handlägga förelägganden samt miljösanktionsavgift kopplat till producentansvar

Behandling sker enligt den rättsliga grunden myndighetsutövning, artikel 6.1. e dataskyddsförordningen.
• kommunikation och utskick av information

Behandling sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

Kommunikation, utskick och handläggning samt tilldelning av behörighet till e-tjänst för producentansvar i producentansvarsregistret sker enligt den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse enligt artikel 6.1 e dataskyddsförordningen.

Behandling av personnummer i samband med tilldelning av behörighet till e-tjänst för inloggning sker enligt 3 kap. §10 dataskyddslagen.2

För det fall att känsliga personuppgifter förekommer t.ex. i underlag som skickasin till Naturvårdsverket sker behandlingen av dessa uppgifter enligt den rättsliga grunden viktigt allmänt intresse, artikel 9.2 g dataskyddsförordningen.Personuppgifter från annan källa

Personuppgifter hämtas automatiskt när ett organisationsnummer skrivs in i e-tjänsten. Detta stäms då av med uppgifter från Bolagsverket (SSBTGU) och Naturvårdsverkets producentansvarsregister.

För register över ej anmälda producenter inför tillsyn av producentansvar hämtas personuppgifterna från SCB, webbsidor, andra myndigheter, Tullverket och via tips från allmänheten.

Vid tillsyn av redan anmälda producenter hämtas personuppgifterna från Naturvårdsverkets producentansvarsregister samt från näringslivsregistret hos Bolagsverket.

Vid föreläggande om vite samt miljösanktionsavgift hämtas personuppgifterna från Producentansvarstegistret och näringslivsregistret hos Bolagsverket.Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas är för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, titel, organisatorisk tillhörighet, företagsnamn, IP-adress, diarienummer samt personnummer (organisationsnummer vid enskild firma).

Vid inloggning i e-tjänsten med e-legitimation behandlas även personnummerför den som loggar in.

Personuppgifter kan även förekomma i fritextform.

Känsliga personuppgifter såsom uppgifter om enskildas hälsotillstånd kan förekomma t.ex. i underlag som skickas in till Naturvårdsverket i tillsynsärenden och ärenden om miljösanktionsavgift.Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare inom Naturvårdsverket samt ev. anlitad konsult kommer även Naturvårdsverkets leverantörer av IT-tjänst samt IT-drift och förvaltning att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Domstol får tillgång till personuppgifterna vid överklagan av tillsyn.

Statens servicecenter (SSC) kan få tillgång till personuppgifterna för att handlägga ekonomisk administration.

Vid handläggning av miljösanktionsavgift kopplat till rapportering av producentansvar kommer även, Kammarkollegiet, ev. anlitade konsulter samt att få tillgång till personuppgifterna.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredje land utanför EU/EES sker inte.Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Korrespondens av tillfällig betydelse, rutinmässig karaktär eller utan långsiktigt informationsvärde gallras vid inaktualitet.

Register över ej anmälda producenter registreras i ett ärende i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem och bevaras i myndighetens e-arkiv.

Producenter som efter tillsyn har anmält sin verksamhet till Producentansvarstegistret raderas ur tillsynsregistret. Producenter som vid tillsyn visade sig inte motsvara definitionen av producent raderas ur registret.
Inaktuell information om producenter som publicerats på naturvardsverket.se gallras i samband med att listan uppdateras varje natt.

Undantaget från gallring är de personuppgifter som registreras i ärende i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Dessa kommer att bevaras i myndighetens e-arkiv.Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill ha mer information om dina rättigheter kan du läsa mer på Naturvårdsverkets hemsida:Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du har rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om dina rättigheter som registrerad har åsidosatts av Naturvårdsverket.

För kontaktuppgifter se Integritetsskyddsmyndighetens webbsida:

Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud, se kontaktuppgifter ovan.
Fotnoter

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiskapersoner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och omupphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).

2. Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning


An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙